അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തലയിലേക്ക് ലേസർ പ്രകാശം. അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ്