കെഎം മാണിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ പാലായിൽ. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു