ലോക്സഭ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ആന്ധ്രയിൽ അക്രമങ്ങൾ. പോളിംഗ് ശതമാനം 40 കഴിഞ്ഞു