ഖത്തർ വത്കരണത്തി​​ന്റെ ഭാഗമായി നിയമിച്ചത്​ 3,777 ഖത്തരികളെ

ദോഹ: വിവിധ മേഖലകളിലെ ഖത്തർ വത്കരണത്തി​​ന്റെ ഭാഗമായി 2018ൽ നിയമിച്ചത്​ 3,777 ഖത്തരികളെ. തൊഴിൽ, സാമൂഹികകാര്യ, ഭരണകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ്​ ഇതിന്​ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്​. 3,255 ഖത്തരികൾക്ക്​ സർക്കാർ മേഖലയിലും 522 പേർക്ക്​ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സംയുക്​ത മേഖലയിലും ആണ്​ ജോലി ലഭിച്ചത്​. ജോലി ലഭിച്ചവരിൽ 1209 പേർ പുരുഷൻമാരും 2568 പേർ വനിതകളും ആണ്​.

കൂടുതൽ ഖത്തരി പൗരൻമാർക്ക്​ ജോലി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്​. ഇതി​​ന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയപെരുന്നാൾ അവധികൾക്ക്​ ശേഷം കൂടുതൽ ജോലികളുടെ പട്ടിക മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിടും. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും ഇത്​. ജോലിക്കായുള്ളവരുടെ വെയിറ്റിങ്​ ലിസ്​റ്റിൽ നിന്ന്​ പൂർണമായി നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി അത്തരക്കാർക്ക്​ അനുയോജ്യമായ ​ജോലികളുടെ പട്ടികയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.
സർക്കാർ മേഖലയിൽ എത്ര ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്​, എത്ര ഒഴിവുകൾ ഭാവിയിൽ വരും എന്നതുസംബന്ധിച്ച്​ വിവിധ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്​. ഒഴിവുകളിൽ ജോലി കാത്തിരിക്കുന്ന ഖത്തരികൾ തന്നെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്​ ഉറപ്പാക്കും. മന്ത്രാലയത്തോട്​ ആലോചിക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിൽ അറിയിപ്പ്​ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന സർക്കുലർ എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒഴിവുകളിൽ ഖത്തരി പൗരൻമാരെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കണം. അങ്ങി​നെ വരു​മ്പോൾ ഖത്തരി സ്​ത്രീകളുടെ മക്കൾക്ക്​ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നൽകണം.