ഒമാൻ – തീവ്രവാദ മുക്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

മസ്കറ്റ്: ഈ വർഷത്തെ ആഗോള മത്സരക്ഷമതാ റിപ്പോർട്ടിൽ തീവ്രവാദ മുക്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി ഒമാൻ. 141 രാജ്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 53 അറബ് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. തൊഴിലാളികളുടെ വൈവിധ്യം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കുറവ്, നീതിന്യായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയിൽ അറബ് ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഒമാൻ തന്നെ കരസ്ഥമാക്കി. തീവ്രവാദ മുക്തം, ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലെ വാർഷിക മാറ്റം, വിവിധ സൂചകങ്ങളില് ആഗോള നിലവാര സ്ഥാനം നേടിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാൽ ആഗോള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒമാൻ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി.