അടുത്ത 5 വർഷത്തിനകം കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ 42,94 വിദേശികൾക്ക് ജോലി നൽകും

കുവൈത്ത് സിറ്റി: അടുത്ത 5 വർഷത്തിനകം കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ 42,94 വിദേശികൾക്ക് ജോലി നൽകും. അതിനായി 152.6 ദശലക്ഷം ദിനാർ നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ധനമന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ലബോറട്ടറി, എക്സ്റേ, ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കാണ് അവസരം. അവരെ കണ്ടെത്താൻ ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്നും ധനമന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
5 വർഷത്തിനകം 6 ബാച്ചുകളായാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്നടക്കുക . ആദ്യഗ്രൂപ്പിൽ 41.96 ദശലക്ഷം ദിനാർ ചെലവിൽ 1187 പേരെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. സബാഹ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാകും നിയമനം. ഡയറക്ടർ, അസി. ഡയറക്ടർ, 4 സൂപ്പർവൈസർമാർ, 450 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 130 ബ്ലഡ് സാംപിൽ ടേകർ, 467 എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 134 ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാർ എന്നിവരെയാണ് ആവശ്യം.ബാച്ച് രണ്ട്: ഹവല്ലിയിലെയും കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് നിയമനം. 652 ജീവനക്കാർ, 26.59 ദിനാർ ചെലവ്. ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, 2 സൂപ്പർവൈസർമാർ, 340 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 78 ബ്ലഡ് സാംപിൾ ടേകർ, 130 എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 100 ഡെന്റൽ എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 94 ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാർ.ബാച്ച് 3: ഫർവാനിയ ആരോഗ്യ മേഖല. 566 പേർ. 20 ദശലക്ഷം ദിനാർ ചെലവ്. ഡയറക്ടർ, അസി. ഡയറക്ടർ, സൂപ്പർവൈസർ, 200 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 40 ബ്ലഡ് സാംപിൽ ടേകർ, 177 എക്സ്-റേ ടെകിനീഷ്യന്മാർ, 60 ഡെന്റൽ എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 86 ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാർ. ബാച്ച് 4: ജഹ്റ ആരോഗ്യ മേഖല: 707 പേർ. 25.16 ദശലക്ഷം ദിനാർ. ഡയറക്ടർ, അസി.ഡയറക്ടർ, സൂപ്പർവൈസർ, 220 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 50 ബ്ലഡ് സാംപിൾ ടേകർ, 324 എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 30 ഡെന്റൽ എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ.ബാച്ച് 5: മുബാറക് അൽ കബീർ, അഹമ്മദ് ആരോഗ്യ മേഖലകൾ. 774 പേർ. 27.6 ദശലക്ഷം ദിനാർ. ഡയറക്ടർ, അസി. ഡയറക്ടർ, 2 സൂപ്പർവൈസർമാർ, 340 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 60 ബ്ലഡ് സാംപിൾ ടേകർ, 250 എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 60 ഡെന്റൽ എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, 60 ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാർ.ബാച്ച് 6: മെഡിക്കർൽ എമർജൻസി വിഭാഗം. 11.24 ദശലക്ഷം ദിനാർ. ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 308 ടെക്നീഷ്യന്മാർ. 6 സൂപ്പർവൈസർ, ബിരുദധാരികളായ 300 ടെക്നീഷ്യന്മാർ.