സൗദിയിൽ പൊതു മര്യാദ നിയമം ലംഘിച്ച 593 പേർ അറസ്റ്റിൽ

7

സകാക്ക: സൗദിയിൽ അൽജൗഫ് പ്രവിശ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസത്തിനിടെ പൊതുമര്യാദ നിയമം ലംഘിച്ച 593 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംഗീതം വയ്ക്കുക, വാഹനങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഭിത്തികളിലും എഴുതുക, ചിത്രം വരയ്ക്കുക, അസഭ്യമായ വസ്ത്രധാരണം, സംവരണ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നീ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്രയും പേർ പിടിയിലായത്. നിയമാനുസൃത ശിക്ഷാനടപടികൾക്കായി ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയതായി അൽജൗഫ് പോലീസ് പറഞ്ഞു.