125.5 ബില്യണ്‍ റിയാലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിദേശികള്‍ നാട്ടിലേക്കു അയച്ചത്.

16

സൗദിയിലെ വിദേശികള്‍ നാട്ടിലേക്കയച്ച പണത്തിന്റെ അളവില്‍ വന്‍ ഇടിവ്. 125.5 ബില്യണ്‍ റിയാലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിദേശികള്‍ നാട്ടിലേക്കു അയച്ചത്. 2018 ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സൗദിയിലെ വിദേശികള്‍ നാട്ടിലേക്കയച്ച പണത്തിന്റെ അളവില്‍ 8 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി.

2018-ല്‍ 136.43 ബില്യണ്‍ റിയാല്‍ നാട്ടിലേക്കയച്ച വിദേശികള്‍ 2019-ല്‍ അയച്ചത് 125.5 ബില്യണ്‍ മാത്രമാണ്. 10.9 ബില്യണ്‍ റിയാലിന്റെ കുറഞ്ഞ തുകയാണിത്. തുടര്‍ച്ചയായി നാലാമത്തെ വര്‍ഷമാണ് സൗദിയിലെ വിദേശികള്‍ അയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത്. 2010 മുതല്‍ 15 വരെ ഫോറിന്‍ റെമിറ്റന്‍സ് വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2016-ല്‍ 3 ശതമാനവും, 2017-ല്‍ 7 ശതമാനവും, 2018-ല്‍ 4 ശതമാനവും, 2019-ല്‍ 8 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു