മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രികയുടെ ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍ ആശംസകള്‍

    എല്ലാ മാന്യ വായനക്കാര്‍ക്കും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രികയുടെ ഹൃദ്യമായ ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു