ഷാര്‍ജ സൈന്‍ സൂപര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ മാംഗോ ഫെസ്റ്റ്

ഷാര്‍ജ: സൈന്‍ സൂപര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് അല്‍വഹ്ദ ബ്രാഞ്ചില്‍ മാംഗോ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി. നിരവധി സ്വാദിഷ്ഠ മാങ്ങാ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.