ബാച്ചിലര്‍ ബെഡ് സ്‌പേസ്

ദേര നായിഫില്‍ ബാച്ചിലര്‍ ബെഡ് സ്‌പേസ് ലഭ്യം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 050 5030021.