യുഎഇയിൽ 568 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി

31

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 568 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു . ഒരു മരണം കൂടി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു . ഇന്നത്തെ പുതിയ 568 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 53,045 ആണ് . ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 445 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 42,282 ആയി . ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 327 പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .