ജൂലൈ 15 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വന്ദേ ഭാരത് സർവ്വീസുകളുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

89

വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു . ജൂലൈ 15 മുതൽ 31 വരെയുള്ള സർവ്വീസുകളുടെ ഷെഡ്യൂളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് . ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന എന്നുമുതലാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല . 79 വിമാനങ്ങളാണ് യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . ഇതിൽ 38 എണ്ണവും കേരളത്തിലേക്കാണ് . ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനവും പട്ടികയിലുണ്ട് . എന്നാൽ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിമാനങ്ങളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല . ദുബായിൽ നിന്ന് 27 ഉം ഷാർജയിൽ നിന്ന് 11 ഉം വിമാനങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് . കോഴിക്കോട് -11 , കൊച്ചി -14 , തിരുവനന്തപുരം ഏഴ് , കണ്ണൂർ -6 എന്നിങ്ങനെയാണ് സർവ്വീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം .