സൂഖ് അല്‍ വര്‍സാന്‍ ലുലുവില്‍ ഓണപ്പൂക്കളം

ദുബൈ സൂഖ് അല്‍വര്‍സാനിലെ ജീവനക്കാര്‍ ഒരുക്കിയ ഓണപ്പൂക്കളം